ΚΑΤΑΣΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΜΠΕΚΡΙΔΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΜΠΕΚΡΙΔΩΝ
     

 

Συντάχθηκε απο τον/την Ηλία Τουτούνη   

Σάββατο, 03 Δεκέμβριος 2011

ΠΑΝΠΑΤΡΑΪΚΗ ΕΝΩΣΙΣ ΜΠΕΚΡΗΔΩΝ

Έδρα Πάτραι  

Οδός Μπεκροκανάτας, 10η πάροδος Κληματόβεργας, αριθ. 100 – 400, κατώϊ.

Συνοικία: Τρανό Βαγένι.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ

Άρθρον 1ον Όταν πίνεις να πληρώνεις. Η τράκα απαγορεύεται αυστηρώς. Οι μπατίρηδες δικαιούνται βοηθήματος εκ του ταμείου του Εθνικού Κρασονομείου Πατρών.

Άρθρον 2ον Κατώτατον όριον πόσεως 300 δράμια την καθισιά. Άπασοι αι ξεροσφύριδαι πρέπει να τυγχάνουν ιδιαιτέρου σεβασμού και υπερβολικής εκτιμήσεως.

Άρθρον 3ον Ο Πρόεδρος δύναται να επιβάλει ποινάς και πρόστιμον από 100 έως 400 δράμια δι’ εκάστην ατασθαλίαν επί της πόσεως.

Άρθρον 4ον Αι κρασοσυνεδριάσεις γίνονται καθ’ εκάστην, οι απουσιάζοντες αδικαιολογήτως τιμωρούνται. Οι πίνοντες κρυφίως στην οικίαν των, πρέπει να καταδικάζονται με την ποινήν, περί εσχάτης προδοσίας.

Άρθρον 6ον Μετά την λήξιν των κρασοσυνεδριάσεων, όσοι εκ των μελών εισπράττουν για μεζέ παντοφλιές, κατραπακιές, σκουποξυλιές και τα τοιαύτα, ανακηρύσσονται μάρτυρες.

Άρθρον 7ον Όσα ελέχθησαν κατά την κρασοσυνεδρίασιν, θεωρούνται άκρως απόρρητα και απαγορεύεται ρητώς να αναμεταδίδονται εις τας συζύγους.

Άρθρον 8ον Μετά το πέρας της κρασοσυνεδριάσεως, άπαντα τα μέλη είναι υποχρεωμένα να επιστρέφουν εις τας οικίας των δια τα περαιτέρω.

 

Άρθρον 9ον Την επομένην των κρασοσυνεδριάσεων άπαντα τα μέλη θα εξετάζονται από τον δημόσιον νομοκτηνίατρον, για τυχόν ατυχήματα που συνέβησαν κατά την επιστροφήν ή και διαμονήν εις τας οικίας των.

Άρθρον 10ον Όστις έρχεται εις πολεμικήν σύρραξιν με την πεθεράν είτε με την σύζυγον του και δεν του επιτρέπεται η διανυκτέρευσις εις την οικίαν του, το εκάστοτε κρασοπουλείον είναι υποχρεωμένον να προσφέρει άρτιαν διαμονήν εις τον εκδιωχθέντα εκ της οικίας του.

 

 

ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΩΣ

 

Η κάτωθι υπογεγραμμένη κα…….. χορηγώ εις τον άνδρα μου, άδειαν διανυκτερεύσεως εντός ακαταλλήλων Δημοσίων Θεαμάτων και λοιπών Κέντρων Διασκεδάσεως.

 

Εν Πάτραι τη 16 Νοεμβρίου 1887

 

Εγκρίνεται                                                                                Εθεωρήθη

 

Η ΣΥΖΥΓΟΣ                                                                            Η ΠΕΝΘΕΡΑ

 

Ψιλούλια γράμματα: Πας μη εφοδιαζόμενος δια της παρούσης παραπέμπεται εις το Διαρκές Πενθεροδικείον με τοιαύτην την κατηγορίαν και αντιμετωπίζων προφανώς την ποινήν του ευνουχισμού. Μετά την συμπλήρωσιν 60 ετών συνεχούς και εντατικής κρασοποτείας, έκαστο μέλος δικαιούται να συμμετάσχει εις άπασας τας  κρασοσυνεδριάσεις εντελώς δωρεάν.

Εις περίπτωσιν αντιδικίας μέλους μας με την σύζυγον ή πενθεράν, το προεδρείον του συλλόγου είναι υποχρεωμένο να παρίσταται ως μάρτυς υπεράσπισης και ν’ αναλαμβάνει τας δαπάνας, στηρίζοντας τα κεκτημένα μας.

Πηγή;www.antroni.gr